ເຂົ້າສູ່ລະບົບໄປຫາ Pastoralism in development - IIED/MISEREOR